दि . २१.१०.२०२१ कोवीड-१९ प्रतिबंधक लसीकरणाचे आयोजन